062-9798564, LINE: 39buttons m39buttons@gmail.com

ช่องทางการชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชี ยุพาภรณ์ ศรีรินทร์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 5132538686
  • ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี 9260016390

2. ชำระเงินผ่านบัญชี Paypal

3. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน Paypal ได้ แม้ว่าคุณไม่มีบัญชี Paypal

 

วิธีการตรวจสอบได้ที่ ขั้นตอนการชำระเงิน